เมนู

ซื้อครบ 200 บาท ส่งฟรี EMSคลิกเลย
เมนู

ติดตามคำสั่งซื้อ

ลงชืื่อเข้าใช้เพื่อติดตามคำสั่งซื้อ
ซื้อครบ 200 บาท ส่งฟรี EMSคลิกเลย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 200 ท่าน รับลิปมินิ 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 200 ท่านแรกที่ร่วมตอบแบบสอบถามรับลิปมินิ Me Myself & My Lipstick

จากเพจ 1948Beauty ผู้โชคดีทุกท่านสามารถยืนยันสิทธิพร้อมส่งชื่อ-ที่อยู่มาทาง inbox เพจ 1948Beauty ได้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

1.     Aim Khwanmuang

2.     Amm Za

3.     Anchulee Suksaard

4.     Areeluck Thirapalika

5.     Arjalee Wongluekiat

6.     Audchara Sisuvan

7.     AunchisaKhwanuam

8.     Auy Nuttarinee

9.     BeAU Gunyasorn

10.  Chanapa Sittisuk

11.  Chanatip Siaosirithawon

12.  Chatsuda Luang-arunwilai

13.  Cho Gift Kyu

14.  Cholada Khanthong

15.  Churairat Saiudta

16.  Chutima Ton Kulsanan

17.  duangdao

18.  Duangruedee Jatuchokpornchai

19.  Fatima Chemaad

20.  Fern Suksanga

21.  Gamyuiiz Bengie

22.  Hong Yok Supattar

23.  Jan Titirat

24.  Jariya MoDz

25.  Jarurat Opparee

26.  jidapa mothina

27.  Jirawan Insuwan

28.  Jureephon Khaijan

29.  Kaewco Indy

30.  Kanjana Ounsudklong

31.  Kanokwan Jahh

32.  Kapook Aomsin

33.  Kasinee Chumthong

34.  Ketsarin Pangsiri

35.  KrongkarnAmatariyakul

36.  Lalita Ponyiem

37.  Lertsiriwongsa Thunnarin Worrakamol

38.  Limcharoen Patchaton

39.  Mac Rattanasakpakorn

40.  Mameaw Mayura

41.  Mayre Chonticha

42.  Muay Visedpongaree

43.  Munthira Vasunchuen

44.  mustika numhomjun

45.  Nam Phongphakdee

46.  Nantanat Nanta-aree

47.  Napawan Srikaew

48.  Nat Tree Kun

49.  Natkrint Wichensawat

50.  Nattinan Nongnual

51.  Nestyzashi Pui

52.  Ning Ning

53.  NokAiang Raiwada

54.  Nongkwang Tingyob

55.  NumKaeng Janyatam

56.  Nutcharee Phukham

57.  Panissara Morarat

58.  Paratda YK

59.  Parichart Parichart

60.  Pattama Narak

61.  Pattarawadee Mongghalasoot

62.  Pemii Pemika

63.  Phimonpond Piyarchartiwongchai

64.  Phusanisa Susi Mime

65.  pitchompu tupbucha

66.  Praw Sasipha

67.  Puifai Fazonista

68.  Punsiree NA Thalang

69.  Puttachart Rowmruk

70.  Rapakul Rojanaketsakul

71.  Ratha Pancharoen

72.  Refresh Refresh

73.  Sa Volamkaded

74.  Samanya Pantuwattana

75.  Sanantinee Hattachak

76.  Sarocha Nung Songusa

77.  siriporn chanyingyong

78.  Siriyakorn Janwitchaporn

79.  Suchada Tanupipatpong

80.  Sukanta Nusomkaew

81.  Supanan Supalerksirikul

82.  Supattra Waesamat

83.  Supawadee April

84.  Suttada Phursbai

85.  Suvicha Sukprasert

86.  Tanwa Wa

87.  Tepida Borwornsantichit

88.  Thanannat Promoppatham

89.  thanyaporn chetprayoon

90.  Tukta Hemwadee

91.  Tukta S. Samran

92.  Wailporn Nonchan

93.  Wannaya Ampornklinkaew

94.  Wilailak Kmr

95.  Wiranda Pairkantanuam

96.  Wiriyapa Chuichai

97.  Yingchanka Yingzica

98.  กวิณตราสุทธิพงศ์

99.  การเกศ แนน

100.                 กุลนันทร์ ประแดงสงค์

101.                 ขวัญตา เพ็ชร์ตะกั่ว

102.                 คนางค์ แซ่โง้ว

103.                 คา นิส.

104.                 จันทร์จิรา ลีละวัฒนพันธ์

105.                 จันทร์ศิริ แก้วช่วย

106.                 จุรีพร เรืองเดชอนันต์

107.                 จูน จูน

108.                 ชญาภรณ์ บัวแก้ว

109.                 ชนกาญจนา. จัตุรภัทร์

110.                 ชนากานต์ เรืองสุวรรณ์

111.                 ชลธิชา แถลงกิจ

112.                 ฐานิดา นิลวัฒน์ นุ่น

113.                 ฐิตินันท์ สุปรียาพร

114.                 ณัฏชนันท์ อิ่มจิตร์

115.                 ณัฐกานต์ วาวแวว

116.                 ณัฐมน บดีรัฐ

117.                 ณิชานันท์ จันทรส

118.                 ดวงอัปสร มงคลดาว

119.                 ต้อย หนองแอ่

120.                 ทัศนีย์อารมณ์สว่าง

121.                 ทิพอาภาแก้วน้อย

122.                 น.ส.ภาวิตา แก้วศรีงาม

123.                 น.ส.วรัญญา ขุนรามบุตร

124.                 น.ส.สุนันท์ เพ็งผล

125.                 นงลักษณ์  ใจอินทร์

126.                 นนทกร จันชุ่ม

127.                 นนทพรรณ หอวรรธกุล

128.                 นพวรรณ อบอุ่น

129.                 นันทินี ศรีนิล

130.                 นางสาวโชติกา สมศรี

131.                 นางสาวอาทิตยา พงศ์สุวรรณ

132.                 นาว'ว นี่.

133.                 นิภา นิเวศน์ทอง

134.                 นิรวรรณ อยู่ปาน

135.                 บัวชมพู จีนสง่า

136.                 บุษบง  โพธิ์ประสาท

137.                 ประภาวริณณ์ ตั้งศรีนิธิโชติ

138.                 ปรัชญาณี สุพรรณพิทักษ์

139.                 ปรานี แก้วนิพนธ์

140.                 ป๊อก แป๊ก

141.                 ปิยวดี กองแสนแก้ว

142.                 ปิยะนันท์ ภูวโสภาพิพัฒน์

143.                 พนิตพิมพ์ สังเจียม

144.                 พรพิมล กล่อมเกลี้ยง

145.                 พรไพลิน จัตุรงค์

146.                 พวงมาลัย รัตตี้ รัตนาภรณ์

147.                 พิชชาภัทร์ วินทอง

148.                 พิชญาภา ทาไธสง

149.                 พิมพ์มาดา สัมปัตยานนท์

150.                 พิมพ์วลัญช์ แสนหอม

151.                 ไพลิน อินทร์ดี

152.                 ภัทร แซ่โอว

153.                 ภัทรกมลณ์ พรมนาทม

154.                 ภาวิณี คะเนนึก

155.                 มัสชุมา กาไชย

156.                 มาลีรัตน์ โพธิ์สาวัง

157.                 เม เม่

158.                 ระวีวรรณ มีศรีดี

159.                 รัชฎาพร เลี้ยงสว่างวงศ์

160.                 รัชนี  จูเส้ง

161.                 รัณณรัตน์ แซ่โค้ว

162.                 รัตติกาล อินเอี้ยง

163.                 รัตนวดี พรหมสุวรรณ

164.                 รัตนา  คงไพศาล

165.                 รุ่งฤดี ไชยราช

166.                 ฤทัยชนก อ่อนน้อม

167.                 ลีลาวัลย์  ยิยดีสุข

168.                 วิไลภรณ์ กองเงิน

169.                 ศรีอาจิณ คงวิวัฒน์สกุล

170.                 ศศิรดา แซ่ตั้ง

171.                 ศิราวรรณ สุริยะลังกา

172.                 ศิริลักษณ์ เติมธนะศักดิ์

173.                 สมศรี ยอดเงิน

174.                 สรัสจันทร ดอกบัว

175.                 สวิชญา แก้วชัยเถร

176.                 สาวิตรี ดวงสว่าง

177.                 สิริพรรณ  หล่อนิล

178.                 สิริภัตรา ศรีวิจิตรปภรณ์

179.                 สิริยากร  ปรีชุม

180.                 สิริยากร แสงธีรกิจ

181.                 สีริภรณ์ เจริญธรรมะ

182.                 สุชาดา วรรณพิรุณ

183.                 สุณี แซ่ตั้ง

184.                 สุธีรา บุญขำ

185.                 สุพรรณิการ์ ทุมรัตน์ K.เอ๊ะ

186.                 สุพัตรา  แสงจันทร์ศรี

187.                 สุพิชชา สมพุ่มพุฒ

188.                 สุภามาศ คำเต็ม

189.                 โสภิดา ข่มอาวุธ

190.                 หญิงแหมบ ชื่อนี้พี่ตั้งไห้

191.                 หทัยรัตน์ อ่ำบำรุง

192.                 อชิรญา อารยาพันธ์

193.                 อนุสรา แสนสระดี

194.                 อรชร รักฤทธิ์

195.                 อรทัย สิทธิโชติ

196.                 อรุณนาถ บุญโม

197.                 อ้อม จัง

198.                 อัจฉรา เฉลยวาเรศ

199.                 อินทิรา พงศ์พันธ์

200.                 เอียะห์ซาน กลิ่นมาลัย